خرید زندگی
از سوی رئیس قوه قضائیه؛

آئین نامه اجرایی برگزاری دوره های آموزشی ضابطان نظامی ابلاغ گردید

آئین نامه اجرایی برگزاری دوره های آموزشی ضابطان نظامی ابلاغ گردید

به گزارش خرید زندگی رئیس قوه قضائیه آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی را ابلاغ نمود.


به گزارش خرید زندگی به نقل از روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس قوه قضائیه آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی را ابلاغ نمود. متن این آئین نامه به شرح زیر است: در اجرای ماده ۶۰۴ قانون آیین دادرسی كیفری، مصوب ۱۳۹۲ و بنا به پیشنهاد رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، «آئین نامه نحوه برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی» به شرح مواد آتی است.
ماده۱ـ واژگان به كار رفته در این آئین نامه به شرح زیر می باشد:
الف ـ دژبان: مأموران دژبان نیروهای مسلح؛
ب ـ كارت: كارت ویژه ضابطان نظامی؛
پ ـ سازمان: سازمان قضایی نیروهای مسلح؛
ت ـ نیروهای مسلح: ستاد كل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان ها و شركت های تابعه و وابسته.
ث ـ ضابطان نظامی: مأمورانی هستند كه بعد از كسب مهارت های لازم و دریافت كارت تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی مربوط برابر قوانین و مقررات انجام وظیفه می كنند.
ج ـ دوره های آموزشی: مجموعه آموزش هایی است كه برای كسب مهارت های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار می گردد.
ماده۲ـ مأموران زیر در صورت داشتن شرایط قانونی، ضابط نظامی محسوب می شوند:

الف ـ دژبان؛
ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریت ها و وظایف قانونی؛
پ ـ مأموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح؛
ت ـ مقامات و مأمورانی كه به باعث قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می شوند؛
ث ـ رؤسا، معاونان و مأموران زندان ها و بازداشتگاه های نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی؛
ج ـ مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرایم كاركنان وزارت مزبور كه در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی است.
چ ـ فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی؛
تبصره ـ افسران و درجه داران نیروهای مسلح در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی در جرایم مشهود ضابط نظامی می باشند.

ماده۳ـ مأموران فاقد كارت، جز در موارد تبصره ماده«۲» این آئین نامه، ضابط نظامی محسوب نمی شوند. انجام تحقیقات یا هر نوع اقدامی از جانب اشخاص فاقد كارت بعنوان ضابط ممنوع و بدون اعتبار است.

ماده۴ـ یگان مربوط در نیروهای مسلح مستقر در استان و همینطور وزرات اطلاعات موظفند به تعداد كافی برای انجام وظایف مربوط به امور ضابطان نظامی افراد واجد شرایط مورد نیاز را تأمین و برای آموزش به سازمان قضایی نیروهای مسلح استان معرفی كنند. دادستان های نظامی استان موظفند حداكثر هر شش ماه یك مرتبه وضعیت ضابطان، كمبودها و نیازهای آنان را برای انعكاس حسب مورد به فرماندهان و رؤسای یگان مربوطه و سایر مراجع ذی ربط به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام نمایند تا در جهت هماهنگی و پیگیری لازم اقدام نمایند.

ماده۵ ـ سازمان مكلف است دوره های آموزش خاص ضابطان نظامی را با لحاظ اهداف زیر طراحی كند:
الف ـ ارتقاء دانش حقوقی ضابطان نظامی؛
ب ـ توانمندسازی و افزایش مهارت شغلی ضابطان نظامی؛
پ ـ افزایش سرعت و دقت در رسیدگی های كیفری؛
ت ـ آموزش مهارت های رفتاری ویژه ضابطان نظامی.

ماده۶ ـ با استفاده از دوره های آموزشی مربوط، دانش آموختگان باید به توانایی های لازم همچون موارد زیر نائل گردند:
الف ـ توانایی تشخیص نحوه تفكیك جرایم مشهود از غیرمشهود؛
ب ـ تشخیص نوع وظایف و اختیارات آنان در جرایم مشهود و غیرمشهود؛
ج ـ توانایی تشخیص مسئولیت های كیفری و مدنی ناشی از اعمال زیان بار ضابطان؛
د ـ توانایی و شناخت لازم جهت همكاری و تعاون با سایر مراجع قضایی در امور كیفری؛
هـ ـ شناخت ادله اثباتی جرم و آثار آن؛
و ـ جایگاه دادستان و سایر مقامات و مراجع ذیربط قضایی؛
ز ـ انواع ضابطان و ارزش قانونی گزارشهای آنان.

ماده۷ـ تعیین مدت و ساعت دوره، دروس و سرفصل های آموزشی، تدوین متون آموزشی با عنایت به نیازهای ضابطان و هم تعیین حد نصاب نمره قبولی در آزمون برعهده سازمان است.

ماده۸ ـ برگزاری آموزش های مبحث این آئین نامه و صدور گواهینامه گذراندن دوره آموزشی به عهده سازمان قضایی استان است.

ماده۹ـ در صورت لزوم و عدم ضرورت برگزاری دوره های آموزش حضوری با عنایت به سوابق تحصیلی و خدمتی افرادی كه بعنوان ضابط نظامی در نظر گرفته شده اند، با پیشنهاد یگان و دستگاه های مربوط و موافقت سازمان دوره های آموزشی ویژه ضابطان نظامی به صورت غیرحضوری برگزار می گردد.

ماده۱۰ـ در انتها هر دوره آموزش، آزمون برگزار می شود و به قبول شدگان، گواهینامه گذراندن دوره آموزش ضابط نظامی داده می شود.

ماده۱۱ـ برای مأمورانی كه بعد از قبولی در آزمون گواهینامه گذراندن دوره آموزشی را كسب می كنند، كارت ضابط نظامی صادر می گردد.

ماده۱۲ـ كارت به صورت متحدالشكل توسط سازمان تهیه و به دادسراهای نظامی استان ها ابلاغ می گردد.

ماده۱۳ـ كارت حاوی عكس، درجه یا رتبه، یگان خدمتی، استان محل خدمت، نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، شماره ضابط، تاریخ صدور، حوزه قضایی مربوط و مدت اعتبار است كه به امضای دادستان نظامی استان می رسد.
تبصره ـ ملاحظات امنیتی در تولید، صدور، نگهداری سوابق و مندرجات كارت حسب مورد با پیشنهاد حفاظت اطلاعات، وزارت اطلاعات، یگان نظامی و انتظامی مربوط با موافقت سازمان لحاظ می گردد.

ماده۱۴ـ مدت اعتبار كارت از تاریخ صدور سه سال شمسی است و به پیشنهاد یگان خدمتی از جانب مرجع صادركننده كارت، قابل تمدید است.
تبصره۱ـ تمدید كارت با لحاظ ارتقاء سطح مهارتها منوط به شركت مستمر ضابطان در دوره های آموزشی حین خدمت می باشد.
تبصره۲ـ به منظور تمدید اعتبار كارت حداقل دو ماه پیش از آخر اعتبار، یگان خدمتی ضابط، تمدید اعتبار آنرا به مرجع صادركننده پیشنهاد می دهد.
تبصره۳ـ در صورت هرگونه تغییر در مشخصات ضابط نظامی با بیان یگان خدمتی نسبت به تعویض كارت اقدام خواهد شد.

ماده۱۵ـ مرجع آموزش ضابطان نظامی می تواند به كسانی كه در برنامه آموزشی ضابطان شركت نمایند ولی نمره قبولی كسب ننمایند، دو ماه مهلت دهد تا خویش را برای آزمون مجدد آماده كنند و در صورت قبولی، گواهی گذراندن دوره آموزشی و قبولی در آزمون صادر نماید و در صورت عدم قبولی باید به دستگاه متبوع آنان اعلام گردد یا از ضابط بودن آنان صرف نظر شود و یا حداقل بعد از یكسال در صورت احراز آمادگی جهت آزمون (سوم) معرفی شوند.

ماده۱۶ـ چنانچه ضابط نظامی فاقد شرایط قانونی گردد به تشخیص دادستان نظامی استان و تأیید رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان نسبت به ابطال كارت وی اقدام خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی از قبیل بازنشستگی، فوت، اخراج، از دست دادن صلاحیت و یا تغییر سمت و انتصاب ضابطان در مشاغلی كه بنا به تشخیص سازمان متبوع نیازی به ضابط بودن آنان نباشد، كارت باید توسط سازمان متبوع دریافت و جهت ابطال به مرجع صادركننده تحویل گردد.

ماده۱۷ـ در صورت انتقال ضابط از یك حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر، استمرار انجام وظایف ضابطیت منوط به تأیید دادستان و صدور كارت در حوزه جدید خواهد بود.

ماده۱۸ـ هزینه های آموزش ضابطان نظامی از قبیل حق الزحمه استادان، تهیه و تدوین متون آموزشی و وسایل كمك آموزشی، از محل اعتبارات سازمان تأمین می گردد.

ماده۱۹ـ سازمان با همكاری مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه باید با هماهنگی دستگاه های مربوط و رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی، بانك اطلاعات ضابطان نظامی را به گونه ای كه مقامات قضایی در رابطه با ضابطان نظامی و همینطور سازمان متبوع آنان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند، در سامانه مدیریت پرونده قضایی (CMS) پیش بینی و تولید نماید.

ماده۲۰ـ این آئین نامه در ۲۰ ماده و ۶ تبصره توسط رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و با هماهنگی ستاد كل نیروهای مسلح تهیه و در تاریخ 1397/9/18به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

1397/09/20
13:57:48
5.0 / 5
4313
تگهای خبر: امنیت , تولید , خدمت , سازمان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
خرید زندگی