خرید زندگی
مهر گزارش می دهد؛

جریمه یك میلیونی فروش مواد به كودكان

جریمه یك میلیونی فروش مواد به كودكان

خرید زندگی: نمایندگان مجلس مجازات سوء استفاده جنسی از كودكان و نوجوانان در جرایم كمتر از حد را تعیین كرد.


به گزارش خرید زندگی به نقل از مهر، بعد از حدود یك دهه، در نهایت لایحه پشتیبانی از اطفال و نوجوانان در حال تعیین تكلیف است. اردیبهشت ماه سال ۸۸ لایحه ای با عنوان پشتیبانی از كودكان و نوجوانان در ۵۴ ماده به دولت عرضه كرد لایحه ای كه فراز و نشیب های فراوانی در دولت و مجلس طی كرد. مواد این لایحه در بررسی دولت به ۴۹ ماده كاهش پیدا كرد و سپس مردادماه سال ۹۰ در كمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و ۲۸ آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد. این لایحه در مجلس به خصوص در مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بررسی گردید و بالاخره آذرماه سال ۹۶ در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب گردید و در نوبت صحن قرار گرفت. این لایحه قدیمی كه مشمول زمان و دستخوش تغییراتی در این سالها شد، یك هفته ای هست كه در ساختمان قانون گذاری یعنی مجلس شورای اسلامی مطرح شده و موادی از آن مورد بحث و بررسی قرار دارد. با اینكه بعضی از فعالان حوزه حقوق كودك معتقدند لایحه حقوق كودكان ونوجوانان تضمین اجرایی ندارد و كلیات آن چند روز پیش در مجلس تصویب گردید اما جزئیاتی از این لایحه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مهم ترین موادی كه امروز نمایندگان بر سر آن به توافق رسیدند به شرح زیر است: جرم مجازات میزان مجازات در قانون انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل و نوجوان حبس درجه سه بیش از ده تا پانزده سال چنانچه پزشكان یا اشخاص در رابطه با امور پزشكی در ارتكاب جرم نتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء معاونت داشته باشند محرومیت ها و ممنوعیت های درجه پنج+حبس درجه سه بیش از ده تا پانزده سال و یكی از محرومیت های محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

- ممنوعیت دائم از یك یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

- ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

فوت طفل یا نوجوان بر اثر بی توجهی و سهل انگاری اشخاصی غیر از والدین مجازات حبس درجه ۵+ پرداخت دیه بیش از دو تا پنج سال فقدان یكی از حواس یا منافع، قطع، نص یا از كارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت حبس درجه ۶ بیش از شش ماه تا دو سال نقصان یكی از حواس یا منافع، شكستگی استخوان یا دیگر اعضا و یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه۷ از نود و یك روز تا شش ماه جراحت سر و صورت و یا گردن حبس درجه ۸ - حبس تا سه ماه
آزارجنسی یا عاطفی ناشی از بی توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر درجه ۸ حبس تا سه ماه/یا جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

شلاق تا ده ضربه
هر كس با تهدید، ترغیب یا تشویق باعث فرار طفل یا نوجوان از خانه یا مدرسه یا ترك تحصیل وی شود یا اطفال و نوجوانان را بدین منظور فریب دهد یك یا چند مجازات درجه شش/برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال حبس بیش از شش ماه تا دو سال /جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال/شلاق ازسی ویك تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت/محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال /انتشار حكم قطعی در رسانه ها/ممنوعیت از یك یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال/ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال/ممنوعیت از اصدار بعضی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال
هرگاه رفتار مرتكب، باعث خودكشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود حبس درجه پنج. بیش از دو تا پنج سال در اختیار قرار دادن یا فروش مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان جزای نقدی درجه هشت جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یكی از نقاط قوت این لایحه توجه به جرائم فضای مجازی است به صورتی كه در این لایحه آمده است: «برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع جرم بوده است و مجرم به یكی از مجازات های درجه شش محكوم می گردد. همینطور هرگونه معامله راجع به طفل و نوجوان همچون خریدوفروش آنان ممنوع و مرتكب به مجازات حبس درجه پنج محكوم می شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه نگاری، بهره كشی اقتصادی، برداشت اعضا یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت های مجرمانه باشد، مرتكب به مجازات درجه پنج محكوم می گردد. نوع جرم مجازات مطرح شده مجازات در قانون آزار جنسی تماسی توسط محارم یا با عنف حبس درجه پنج؛ بیش از دو تا پنج سال سایر آزارهای جنسی تماسی حبس درجه شش؛ بیش از شش ماه تا دو سال آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یا با عنف یكی از مجازات های درجه هفت؛ حبس از نود و یك روز تا شش ماه/جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

شلاق از یازده تا سی ضربه

محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
سایر آزارهای جنسی غیرتماسی یكی از مجازات های درجه هشت حبس تا سه ماه

- جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

- شلاق تا ده ضربه
بهره كشی جنسی از طفل و نوجوان با استفاده از عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودن برای هرزه نگاری یا سوء استفاده جنسی حبس درجه پنج حبس بیش از دو تا پنج سال در دسترس قرار دادن یا عرضه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان یك یا چند مجازات درجه هشت حبس تا سه ماه

- جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

- شلاق تا ده ضربه
استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تكثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل حسب مورد به میانگین حداقل و حداكثر تا حداكثر مجازات مقرر در قانون مربوط از شلاق تا حبس واردات، صادرات، حمل، تكثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل كه در آنها از اطفال و نوجوانان بهره گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها یكی از مجازات های درجه شش حبس بیش از شش ماه تا دو سال/جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال/شلاق ازسی ویك تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت/محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال

- انتشار حكم قطعی در رسانه ها

- ممنوعیت از یك یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال

- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال

- ممنوعیت از اصدار بعضی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال
برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع یكی از مجازات های درجه شش // بعد از اتمام بررسی این لایحه و تصویب نهایی و تبدیل آن به قانون، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، موارد مغایرت در سایر قوانین و مقررات در رابطه با مبحث این قانون و قوانین همچون قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان مصوب ۲۵/ ۹/ ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی؛ قانون تأمین وسائل و امكانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی، تبصره یك ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب ۲۸/ ۴/ ۱۳۸۳ ماده ۱۲ قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب ۱۵/ ۶/ ۱۳۸۵ ملغی می گردد.

1397/05/07
14:28:41
5.0 / 5
4276
تگهای خبر: اجتماعی , پزشك , دولت , فروش
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۱
خرید زندگی